Informació general sobre els ensenyaments esportius

Aquests ensenyaments condueixen al títol de:

Tècnic Esportiu (Nivell 1 i N2: Grau mitjà) i

Tècnic Esportiu Superior (N3: Grau superior)

Aquest títol de Tècnic Esportiu té caràcter oficial i validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional.

De quants cursos consta?

 • El primer nivell té per objectiu proporcionar als alumnes els coneixements i la capacitació bàsica per iniciar els esportistes i dirigir la seva participació en competicions, garantint la seguretat dels practicants.
 • El segon nivell completa els objectius formatius previstos per al grau mitjà.
 • El tercer nivell aprofundeix en la formació i condueix a la consecució del títol de Tècnic Esportiu Superior en la corresponent modalitat esportiva. Aquesta titulació permet l’accés als estudis universitaris.

Com s’estructuren?

Els ensenyaments de cada grau s’organitzen en:

 1. Un bloc comú que està compost per mòduls transversals de caràcter científic i tècnic general, que són coincidents i obligatoris per a totes les modalitats i especialitats esportives. La durada general del bloc és de 105 hores.
 2. Un bloc específic que contindrà els mòduls de formació esportiva específica de caràcter científic i tècnic relacionats amb cada modalitat i, si escau, especialitat esportiva a la qual es refereix el títol. La durada del bloc varia en funció de l’especialitat.
 3. Un bloc complementari que comprèn els continguts que tenen per objectius formatius l’ús de recursos tecnològics, entre d’altres. La durada del bloc és de 25 hores.
 4. Un bloc de formació pràctica que es realitzarà en superar els blocs comú, específic i complementari de cada nivell o grau. La formació pràctica es durà a terme en institucions esportives de titularitat pública o entitats privades, així com en el marc de programes d’intercanvi internacional. La durada del bloc és de 150 hores.

Quines competències desenvolupa aquest títol de forma genèrica?

 1. Iniciar i perfeccionar l’execució tècnica i tàctica dels esportistes.
 2. Programar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips.
 3. Conduir i acompanyar a individus o grups durant la pràctica esportiva.
 4. Dirigir a esportistes i equips durant la seva participació en competicions de nivell bàsic i de nivell mitjà.
 5. Promoure i participar en l’organització de les activitats de la seva modalitat o especialitat esportiva.
 6. Garantir la seguretat i en cas necessari administrar els primers auxilis.

De quines especialitats esportives tenim previst impartir formació durant el proper curs?*

BÀSQUET N1 i N2

FUTBOL N1, N2 i N3

HÍPICA N1 i N2

MUNTANYA N1, BARRANCS N2, ESCALADA N2 i MITJA MUNTANYA N2

PIRAGUISMO N1

SALVAMENT I SOCORRISME N1

VELA N1, N2 i N3

*Aquesta és l’oferta prevista, depenent del nombre d’alumnes matriculats.

http://iescteib.org/